Neděle, 23 Červenec 2017
 
 
Navigace
Úvodní stránkaDiskusní FórumBahá’u’lláhBahá’í učeníBahá’í Písmočasto kladené otázkyzprávykontaktyživotBuddhaMojžíšJežíš Kristus Ježíš Kristus
kontakt

Chcete si popovídat o Bahá’í učení osobně? Neváhejte nás kontaktovat:

tel. 602375030

ICQ: 240675960  240675960

SKYPE:

nebo nám pošlete zprávu
vyhledat
zprávy z Bahá’í světa v Angličtině
Bahá’í život

Denní život

Bahá’í věří, že člověk má dvojí přirozenost - hmotnou a duchovní.Jeho duchovní stránka představuje jeho skutečnou podstatu, hmotná přirozenost jeho bytí představuje nástroj k dosahování duchovního pokroku v tomto materiálním světě. Účelem lidského života je vytvořit harmonii mezi těmito stránkami bytí, čehož leze docílit zaváděním Božího učení do našeho denního života. Stejně, jako naše potřebuje správnou a zdravou potravu, i naše duchovní přirozenost musí být pravidelně vyživována duchovní potravou. K tomu slouží různé duchovní prostředky, které Bahá’u’lláh ve Svém Písmu stanovil a z nichž nejdůležitější jsou modlitba a půst.

 

Pevně se přidržte denní modlitby a půstu. Vpravdě, Boží víra je podobna nebesům; půst je jejich sluncem a denní modlitba jejich měsícem. Vskutku, jsou to pilíře náboženství, pomocí nichž je rozlišeno mezi spravedlivými a těmi, kdož překračují Jeho nařízení

 Bahá’u‘lláh

Modlitba

Bahá’í rozeznávají dva druhy modliteb - běžnou a denní .

Běžné modlitby Bahá’í pronášejí při nejrůznějších příležitostech, individuálně i ve společnosti spoluvěřících, za různým účelem (duchovní posila, odpuštění, Boží chvála, uzdravení z nemoci, pomoc v protivenství apod.).

Denní modlitba, která je trojího druhu (krátká, střední a dlouhá), má však na rozdíl od běžné modlitby svůj pevný řád - specifický způsob, frekvenci i přesný čas provádění. Je považována za analogii každodenní audience u Stvořitele, při níž se věřící nalézá v přímé Boží přítomnosti. Proto je nutné se chovat dle určitých stanovených pravidel, jako bychom se například chovali na pomyslné audienci u hlavy státu.

Krátká denní modlitba se pronáší jednou denně (jednou za 24 hodin) od poledne do 2 hodin po západu slunce.

Dosvědčuji, Ó můj Bože, že jsi mě stvořil, abych tě znal a uctíval. Doznávám v tomto okamžiku svou bezmocnost a Tvou moc, svou chudobu a Tvé bohatství.

Není Boha kromě Tebe, Pomocníka v nebezpečí, Skrze Sebe jsoucího.

 (Bahá’u’lláh, krátká denní modlitba)

 

Střední modlitba se pronáší třikrát denně -  ráno, v poledne a večer.

Dlouhá denní modlitba se provádí jednou za 24 hodin od poledně jednoho dne do poledne dne následujícího.

Věřící si mohou vybrat kteroukoli z těchto modliteb dle svého uvážení, podmínek a možností.

Před vykonáním modlitby si věřící omyje tvář a ruce a zaujme modlitební postoj tváří k jihovýchodu (tzv. směr uctívání),  kde se ve Svaté zemi nachází Bahá’u’lláhova svatyně.

 

Půst

Dobře se vám povede, jelikož jste se řídili Zákonem Božím a povstali jste k tomu, abyste drželi půst během těchto požehnaných dní, neboť tento tělesný půst je symbolem půstu duchovního. Tento půst vede k tomu, že se duše očistí ode všech sobeckých tužeb, že nabude duchovních přídomků, že bude vábena k vánkům Nadevše Milosrdného a roznícena ohněm Boží lásky.

 Bahá’u‘lláh

 

Bahá’í se postí jednou ročně během postního měsíce ‘Alá‘ Bahá’í kalendáře (od 2. března do 21. března). Bahá’í se po toto období zdržují jídla a pití od slunce východu do slunce západu každého z těchto jednotlivých 19-ti dní. Cílem a záměrem půstu je fyzická očista naší hmotné schránky, která symbolizuje podstatnější očistu duchovní, ale v neposlední řadě také představuje praktickou zkoušku ochoty věřících obětovat Bohu něco z mnoha světských příchylností, byť jen během velmi krátkého období.

 

Nepožívání omamných látek

 Bahá’í se zdržují požívání alkoholu či jiných omamných látek v jakékoli podobě. Výjimkou jsou případy, kdy odborný lékař výslovně předepíše danou látku jako nezbytný lék nebo jeho součást k léčbě daného onemocnění.

 

Kalendář

 Bahá’í víra, stejně jako předchozí náboženství, má svůj vlastní kalendář sestávající z 19-ti měsíců o 19-ti dnech. Zbývající dny jsou nazývány Ajjám-i-Há (Dny Boží Podstaty) a jsou zpravidla zasvěceny oslavám a charitativní činnosti. Měsíce Bahá’í kalendáře jsou nazvány dle různých jmen a přídomků Boha. Nový rok Bahá’í oslavují 21. dubna (1. jarní den) a v průběhu roku světí 9 Svátků svázaných s různými událostmi Bahá’í historie, během nichž se zdržují práce.

Na začátku každého měsíce se Bahá’í setkávají na tzv. Slavnostech 19. dne, které společně oslavují čtením modliteb a úryvků z Bahá’í Písma. Zde také probírají formou konsultace všechny praktické záležitosti související s chodem místního společenství.

 

Praktický život

 Přestože se Bahá’í snaží důsledně žít podle Bahá’u’lláhem zjevených zásad a principů, zároveň chtějí být nedílnou součástí společnosti, v níž žijí. Bahá’u’lláh odsuzuje veškeré formy fanatického a extrémního praktikování víry, jako je např. asketismus, mnišské řády a jiné formy vydělování se ze společnosti.

Bahá’í cítí povinnost přispívat svým dílem ke společenskému životu své země a svou službu spatřují nejen v příležitosti obohatit myšlenkovou kulturu občanské společnosti o Bahá’í názory, ale i v praktických projektech služby, které se ve většině případů odehrávají v rozvojových zemích třetího světa (vzdělávání dětí i dospělých, zdravotnictví, zemědělství apod.).

Prostřednictvím aktivit v rámci mezinárodního společenství se Bahá’í zasazují o vnímání světa jako společného domova všech ras, kultur a národů v duchu Bahá’u’lláhova známého citátu: „Země je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli.“

 

Mezinárodní  Bahá´í společenství a OSN

Mezinárodní  Bahá´í společenství je nevládní organizace registrovaná u OSN od roku 1948, jež reprezentuje více než 6 milionů stoupenců Bahá´í víry na celém světě. 

Bahá´í se kolektivně účastní širokého spektra aktivit mezinárodního společenství - především v oblasti mírového úsilí, lidských práv, postavení žen, vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí a potravinových programů.

V rámci Organizaci spojených národů je Bahá´í mezinárodnímu společenství přiznán zvláštní konzultativní statut u  Ekonomické a sociální radě Spojených národů (United Nations Ecomomic and Social Council ECOSOC) od roku 1970 a u dětského fondu OSN (UNICEF) od roku 1976. Bahá´í mezinárodní společenství též úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization WHO), Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva, účastní se programů životního prostředí (United Nations Enviroment Programme - UNEP) a rozvoje (United Nations Development Programme - UNDP).

Celosvětové Bahá´í společenství spolupracuje s celou řadou dalších nevládních organizací. Je členem Světového fondu - sekce pro náboženství a ochranu přírody (World Wide Fund for Nature‘s Network on Conservation and Religion), Střediska Naše společná budoucnost v Ženevě (Center for our Common Future), organizace Vzdělávání pro všechny (Education for All Network) a společnosti pro potravinový program pro Afriku „Advocates for African Food Security“.

 

Bahá’í správa

 Správa Bahá’í společenství na místní, národní a celosvětové úrovni se uskutečňuje prostřednictvím demokratických a pravidelně volených institucí, jejichž základní principy fungování stanovil Bahá’u’lláh, podrobněji rozpracoval ‘Abdu’l-Bahá a do současné podoby rozvinul a dovedl Shoghi Effendi.

Na místní a národní úrovni jsou každoročně voleni z řad všech věřících  zástupci do tzv. duchovních rad, které spravují administrativní záležitosti daného společenství. Na mezinárodní úrovni stejným způsobem probíhá volba každých pět let - ze všech Bahá’í věřících světa je volen Světový dům spravedlnosti se sídlem v Haifě, Izraeli.

Bahá’u’lláh zavedením tohoto jedinečného systému náboženské správy s konečnou platností zrušil instituci profesionálních duchovních, takže v Bahá’í víře byl případný vliv jednotlivce na chod společenství prakticky usměrněn v rámci demokratické volby a svobodného rozhodování o záležitostech společenství formou konsultace, zároveň se však také znemožnilo komukoli požívat jakékoli individuální autority jak při řízení společenství, tak např. při výkladu Písma.

Bahá’í instituce se starají  a dbají pouze o praktické a administrativní záležitosti místních a národních společenství (svatby, pohřby, oslavy Svátků, representace ve vnějších vztazích apod.), tj. nemají právo zasahovat do duchovního života nikoho z věřících, pokud ovšem jeho případné chování nepoškozuje dobré jméno víry na veřejnosti.