Neděle, 23 Červenec 2017
 
 
Navigace
Úvodní stránkaDiskusní FórumBahá’u’lláhBahá’í učeníBahá’í Písmočasto kladené otázkyzprávykontaktyživotBuddhaMojžíšJežíš Kristus Ježíš Kristus
kontakt

Chcete si popovídat o Bahá’í učení osobně? Neváhejte nás kontaktovat:

tel. 602375030

ICQ: 240675960  240675960

SKYPE:

nebo nám pošlete zprávu
vyhledat
zprávy z Bahá’í světa v Angličtině
Ježíš Kristus

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze Ježíš Kristus

Život


Většina informací o životě Ježíše Krista pochází z křesťanských zdrojů, především ze spisů Nového zákona, které začaly vznikat někdy po roce 40. Jedná se zejména o nejstarší Pavlovy listy a evangelia.
Zprávy z jiných zdrojů jsou spíše druhotného charakteru. Často se uvádí zmínka o Ježíšovi v díle Flavia Iosepha Židovské starožitnosti (tzv. Testimonium flavianum), která však bývá zpochybňována s poukazem, že se jedná o pozdější vsuvku, jejímž autorem je biskup Eusebius.

 

Původ
Ježíš se v evangeliích označuje také „syn Josefův“ (Lk 3,23, 4,22), „syn Josefův z Nazareta“ (Jan 1,45) nebo „syn Mariin“ (Mk 6,3; Mt 13,55). Josef byl tesařem a jinak o něm není mnoho spolehlivých údajů, snad tedy předčasně zemřel. Maria se objevuje ještě na několika místech evangelií a po smrti svého syna patřila k členkám raně křesťanské obce v Jeruzalémě (Sk 1,14). Prameny zmiňují také Ježíšovy bratry Jakuba, Josefa, Šimona a Judu (Mt 13,55), stejným slovem však bylo možno označit i bratrance, takže nelze s jistotou říci, zda Ježíš měl nějaké sourozence.

Za místo Ježíšova narození považuje bible judské městečko Betlém (Mt 2,1), tento údaj však není historiky považován za zcela spolehlivý, protože není doložen v nejstarších vrstvách Nového zákona a může se jednat o legendu vytvořenou na základě připodobnění Ježíše ke králi Davidovi, který pocházel z Betléma. Věrohodný naopak je údaj, že Ježíš vyrůstal v galilejském Nazaretu, po němž dostal přídomek „Nazaretský“. Neexistuje totiž důvod tuto informaci zkreslovat, Nazaret nebyl spojován s žádným pozitivním očekáváním (Jan 1,46). Mt 2.23 sice tvrdí, že přídomek „Nazorejský“ byl předpovězen „ústy proroků“, žádné takové proroctví však není známo. Snad se jedná o další odkaz k davidovské symbolice: u proroka Izajáše (11,1) je mesiáš nazván „proutkem“ (néser, נצר) z Jišajova (=Davidova) pařezu.

Jistý není ani den a rok Ježíšova narození. Svátek Narození Páně, Vánoce, byl na 25. prosince stanoven spíše se zřetelem k astronomické symbolice slunovratu, zatímco rok jedna našeho letopočtu, který byl definován jako rok předpokládaného Ježíšova narození, je založen na chybném výpočtu. Oba letopočty, o kterých se zmiňuje bible, jsou sporné: Mt 2,1 klade Ježíšovo narození před smrt Heroda Velikého, k níž došlo roku 4 př.n.l., zatímco Lk 2,2 je dává do souvislosti římského sčítání lidu, přičemž první takové sčítání je známo z roku 6 n.l., i když nelze vyloučit nějaké dřívější, o němž se nedochovaly žádné záznamy. Spojením údajů z Lk 3,1 (Jan Křtitel, Ježíšův předchůdce, vystoupil v 15. roce vlády císaře Tiberia, tedy roku 28 n.l.) a Lk 3,23 (Ježíšovi bylo na počátku jeho působení asi třicet let) vychází rok narození někdy kolem přelomu letopočtů.